Shelbyville Daily Union

Archive

hendryx fb

Tyler Hendryx: 6 runs, 21 yards, TD; 3 catches, 45 yards, TD.