Shelbyville Daily Union

Archive

hendryx bb piatt

Tyler Hendryx went 2-for-4, 2B, 3B.